اقتصاد مقاومتی از نظر تا عمل

محور های همایش:

  • اقتصاد مقاومتی
  • بنیان های نظری و مبانی اسلامی
  • اقتصاد مقاومتی
  • راهکار های فعال در مواجهه با تحریم و اقتصاد مقاومتی
  • فرصت های ملی و منطقه ای