سید علی روحانی

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
معاون سابق پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای
مدرس دانشگاه در حوزه اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی
دکتری تخصصی علوم اقتصادی دانشگاه تهران