سید علی روحانی

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

معاون سابق پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای

مدرس دانشگاه در حوزه اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی

دکتری تخصصی علوم اقتصادی دانشگاه تهران