علی حسین نبی زاده

دبیر علمی همایش
عضو هیئت مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران
مدیرعامل سابق شرکت صرافی ملی
عضو سابق هیأت مدیره شرکت صرافی کارآفرین
دکتری تخصصی علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)