مجید شاکری

مشاور اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
کارشناس و صاحبنطر در حوزه ارز و بانکداری بین‌الملل
مدرس دانشگاه در حوزه تجارت  و مالیه بین‌الملل
دکتری تخصصی مدیریت مالی دانشگاه تهران