محمد سلیمانی

عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
مشاور و مدیر سابق گروه بازارهای مالی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
مشاور اداره کل برنامه و بودجه معاونت اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
دکتری تخصصی علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس