یونس سلمانی

مشاور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت
معاون سابق هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت
مدرس و پژوهشگر سابق مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
دکتری تخصصی علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس